OŠETRUJEME LEN OBJEDNANÝCH PACIENTOV. OBJEDNAŤ SA MÔŽETE NA TELEFÓNOM ČÍSLE : 0907 941 812.

Ako teraz prebieha ošetrenie v našej ambulancií?

  • Ak máte problém s bolesťou zuba, najprv nám zatelefonujte aby sme si dohodli presný termín ošetrenia.
  • Keď prídete na ošetrenie, poprosíme Vás o vyplnenie čestného prehlásenia.
  • Ak je negatívny, vydezinfikujeme Vám ruky.
  • Dáme Vám návleky na obuv.
  • Odmeriame telesnú teplotu.
  • Pred ošetrením Vám dáme na vypláchnutie dutiny  ústnej roztok peroxidu vodíka.
  • Pri väčšine ošetrení používame koferdam, gumenú blanu,ktorá izoluje zub od dutiny ústnej počas ošetrenia.

Vzor čestného prehlásenia:

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

ČESTNÉ VYHLÁSENIE PACIENTA

Meno a priezvisko pacienta: ……………………………… Dátum narodenia:….………………

Adresa …………………………………………………………………………………………………………………….

Mail a telefónny kontakt: …………………………………………………………………………….

Vážená pani, vážený pán,

v dôsledku vzniknutej epidemiologickej situácie a v snahe zabezpečiť bezpečnosť Vás, ako aj ošetrujúceho personálu, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie k nasledujúcim skutočnostiam:

-v období posledných 2 týždňov som nebol/-a v zahraničí, rovnako ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov – nie som si vedomý, že som bol v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou

-nemám žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.) ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov – nie som v karanténe

-testovanie na virus COVID-19 (čo sa nehodí preškrtnite):

– nebol/-a som testovaný/-á

– bol/-a som testovaný/-á : s negatívnym výsledkom / pozitívnym výsledkom

Zároveň Vás chceme informovať, že žiaden zo zdravotníckych pracovníkov, s ktorým sa dostanete do kontaktu, si nie je vedomý vlastnej nákazy vírusom COVID-19, ani nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19.

Ja dolupodpísaný/-á……………………………………………čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/-a sú pravdivé.

Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že som si plne vedomý vyššie uvedených zdravotných rizík, ktoré mi hrozia pri pobyte v tomto zdravotníckom zariadení a o ktorých som bol vopred dôkladne informovaný. Som si vedomý/-á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom čestnom vyhlásení, najmä som si vedomý/-á, že svojim konaním môžem naplniť niektorú zo skutkových podstát trestných činov ohrozujúcich život a zdravie (§ 163 a § 164 Trestného zákona – Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).“

V Nemšovej dňa …….……… Podpis pacienta : ………………………… Anamnézu odobral : ……………………… Odmeraná telesná teplota : ……………….

1 Osobné údaje dotknutej osoby (ďalej len „pacient“) sú spracúvané prevádzkovateľom bez potreby súhlasu pacienta podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“). Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje pacienta nasledovným príjemcom: osobám vymenovaným v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje pacienta 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi. Pacient má zachované práva vymenované vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov a zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem práva na vymazanie osobných údajov, práva namietať spracúvanie osobných údajov, práva na prenosnosť osobných údajov. Poskytovanie osobných údajov pacientom za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Ná- sledkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

 

 

 

NOVÝCH PACIENTOV NEPRIJÍMAME!  

Nových pacientov prijímajú:

MUDr. R. Rebry, Dubnica nad Váhom tel.č. 042/442 00 00 a u MDDr.

MDDr. Peter Ceniga, Moravská 682, Púchov tel. č. 0948 309 343, MDDr.

MDDr. Ján Coufal, Coufal Clinic s.r.o., Dolný Šianec 7159/18D,  Trenčín +421 940 129 295.

MUDr. Lipták Tomáš, Opatovská 1735, Trenčín, 0327430111.

MDDr. Jurisová Martina, Dubnica nad Váhom, 0944 333 655. Zmluvné poisťovne: UNION, DôVERA.

Dentalis, s.r.o., Skalka nad Váhom 1/103, 913 31 Skalka nad Váhom  0948 074 057

 

 

 

  • Od dňa 18.7.2017 je možné u nás platiť platobnou kartou.

 

MUDr. Katarína Petránska
8:00 - 15:30
ošetrenie pacientov
Neposkytujeme ošetrenie mimo ordinačných hodín.
 


cenník

201
Doplatok za viacplôškovú výplň zo skloionomerného cementu 40 €
202
Doplatok za viacplôškovú výplň fotokompozitom 60 €
205
Lokálna anestéza pri preparácií zuba 1 zub (ZP nehradí) 5 €
206
Dočasné ošetrenie zubného kazu nadštandardný bioaktívny materiál BIODENTINE (ZP nehradí) 20 €
207
Dočasné ošetrenie koreňového kanálika (ZP nehradí) 15 €
208
Doplatok za fotokompozitnú výplň 1 plôška (povinná zákonná spoluúčasť pacienta) 40 €
210
Doplatok za výplň zo skloionomerného cementu 1 plôška (povinná zákonná spoluúčasť pacienta) 30 €
211
Pečatenie fisúr 1 zub (ZP nehradí) 15 €
212
Použitie koferdamu (ZP nehradí) 10 €
213
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 45 €
214
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 55 €
215
Endodontické ošetrenie 3-4 koreňových kanálik 70 €
216
Ošetrenie citlivého dentínu 1 zub (ZP nehradí) 10 €
217
Dlaha proti bruxizmu 40 €
218
Náhryzová dlaha na zvýšenie zhryzu 60 €
219
Chránič pre športovcov (ZP nehradí) 100 €
221
Rádioviziografia ( 1 snímok) 5 €
222
RVG plus CD ( 1 snímok) 7 €
223
Doplatok za nadštandardné zhotovenie totálnej náhrady 200 €
224
Totálna náhrada zhotovenie skôr ako za 3 roky od predchádzajúcej 270 €
225
Doplatok za nadštandardné zhotovenie parciálnej náhrady 200 €
226
Parciálna náhrada zhotovenie skôr ako za 3 roky 270 €
227
Doplatok za pružnú parciálnu náhradu 300 €
228
Doplatok za skeletovanú parciálnu náhradu 300 €
229
Dočasná totálna náhrada (ZP nehradí) 150 €
230
Dočasná parciálna náhrada do 3 zubov (ZP nehradí) 75 €
231
Dočasná parciálna náhrada nad 3 zuby (ZP nehradí) 150 €
232
Odtlačok pri oprave protetickej práce (ZP nehradí) 10 €
233
Čap zo sklenných vlákien + dostavba pahýľa (ZP nehradí) 50 €
234
Dočasná korunka zhotovená v ambulancií 1 zub (ZP nehradí) 20 €
235
Dočasná korunka zhotovená v zubnej technike 1 zub (ZP nehradí) 30 €
236
Kovokeramická korunka 1 zub,medzičlen (ZP nehradí) 200 €
237
Celokeramická korunka 1zub, medzičlen (ZP nehradí) 250 €
238
Stiahnutie korunky (povinná zákonná spoluúčasť pacienta) 20 €
239
Nacementovanie korunky (ZP nehradí) 15 €
240
Kompozitná onlay (ZP nehradí) 90 €
241
Vyhotovenie správy pre komerčnú poisťovňu (ZP nehradí) 4,98 €
Priama rebazácia snímateľnej náhrady 50 €
Nepriama rebazácia snímateľnej náhrady 75 €

Priama platba - pacient, ktorý neabsolvoval preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku

244
Doplatok za fotokompozitnú výplň 1 zub (priama platba) 70 €
246
Doplatok za výplň zo skloionomerného cementu 1 zub (priama platba) 50 €
247
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba (priama platba) 70 €
248
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba (priama platba) 105 €
249
Endodontické ošetrenie 3 - 4 koreňový kanálik (priama platba) 120 €
Get Directions